Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

RODO

Kontakt
Uczymy z pasją
Szkolenia BHP
BHP dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych
Obligatoryjne kursy
Kurs pierwszej pomocy
Kurs opiekun osób starszych i chorych
Kurs Mały Ratowniczek
Kurs jak założyć własną działalność gospodarczą
Kurs florystyczny
Kurs florystyczny o tematyce ślubnej
Kurs florystyczny o tematyce wielkanocnej
Kurs florystyczny tematyce Adwentu i Bożego Narodzenia
BHP dla pracodawców i osób kierujacych pracownikami

1. Cel szkolenia

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:


a) oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

b) kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

c) ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.


2. Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla:


a) pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami państwowymi, spółkami, zakładami prywatnymi, urzędami, spółdzielniami,

b) innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych).


3. Sposób organizacji szkolenia

Szkolenie organizowane jest w formie kursu lub seminarium  - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia wykładowcy  stosują odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, folie do wyświetlania informacji, tablic. prezentacji multimedialnej.

4. Ramowy program szkolenia


Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin*)

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):

3

 

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

 

 

  - obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

 

 

  - ochrony pracy kobiet i młodocianych,

 

 

  - profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 

 

  - szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

 

  - organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

 

 

b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów

 

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych                     i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa    i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i           w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

1 ćw

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego

1

 

Razem:

minimum 16 godzin lekcyjnych

Szkolenie zakończone jest egzaminem pisemnym i uzyskaniem przez uczestników zaświadczenia o ukończeniu zgodnie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( DzU nr 180,poz1860 z późn.zm).

Zapytanie lub zgłoszenie na kurs BHP dla pracodawców
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon  *
Treść zapytania
Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu , ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole , posługująca się nadanym nr NIP 7542553839, REGON 278303647  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]] 
Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51