Aktualności

O nas

Wycieczki szkolne

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli

Kursy turystyczne

Kursy Zawodowe Szkolenia BHP

RODO

Kontakt
Uczymy z pasją
Kurs pilotów wycieczek
Kurs wychowawców kolonii
Kurs kierowników kolonii
Praca
Kurs kierowników kolonii

Rozpoczęcie : 15.01.2019r. godz. 16 ,sala 1 Liceum nr 8 w Opolu ,ul. Ozimska 48a
Zgłoszenia przyjmujemy do 08.01.2019r.
Plan zajęć :
15.01.2019r  godz. 16-19:45
                     16.01.2019r. godz. 16-19:45


Kursy kierowników wypoczynku( kolonii, obozów, zimowisk) prowadzimy na podstawie upoważnienia
Kuratorium Oświaty w Opolu nr WRE.5632.7.2017

Koszt kursu: 150zł


Podstawa prawna : Ustawa z dnia 11 września 2015r o zmianie ustawy o systemu oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016 r.  w sprawie wypoczynku

 

Wymagania:

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej

i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego

w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4)), przestępstwo

określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r.

poz. 124 oraz z 2015 r. poz. 28 i 875) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej

z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania

w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych

osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2) ukończyła 18 lat;

3) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie  w wykonywaniu  zadań dydaktyczno-wychowawczych              lub opiekuńczo-wychowawczych , uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.

 

.

Program kursu:

wykłady

 ćwiczenia

  

1.Planowanie pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku

1

 

2.Organizacja pracy w trakcie wypoczynku

1

 

 

3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

5

 

4.Organizacja pracy kierownika z personelem
pedagogicznym i administracyjno-obsługowym

2

 

 

5.Prowadzenie dokumentacji  wypoczynku

1

 


 

 


 

 


 

 


 

RAZEM

6

4Kurs zakończony jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu  na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                                                                                               (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

W celu zgłoszenia na kurs prosimy wypełnić formularz poniżej .

Zgłoszenie na kurs kierowników kolonii zapytanie lub zgłoszenie na kurs
Imię
Nazwisko
E-mail  *
Telefon  *
Treść zapytania
Administratorem Państwa danych osobowych jest Oświata Ośrodek Szkoleniowy Oświata Travel w Opolu , ul. Ozimska 48 , lokal 6 , 45-368 Opole , posługująca się nadanym nr NIP 7542553839, REGON 278303647  *
* [[Modules/Feedback/Form_:_reqFields]]


 

 
 
 Oświata Ośrodek Szkoleniowy,ul. Ozimska 48, I piętro,pokój 6, 45-368 Opole, tel: 77 442 51 51